I N F O R M A C J A
dot. ochrony danych osobowych

    
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGROPOL sp. z o. o.  z siedzibą: ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

W sprawach ochrony danych osobowych kontakt na adres e-mail: rodo@magropol.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • zawarcia i realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • nawiązania kontaktu, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

4. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa,  a w przypadku wyrażenia  zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia. Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które skontaktowały się z P. W. Magropol sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym  momencie, prawo do bycia zapomnianym
– usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzana, prawo do przeniesienia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

   

A D M I N I S T R A T O R